Home > политика, предложение > Някои идеи за промени в изборното законодателство

Някои идеи за промени в изборното законодателство


Искам да публикувам доклада, който внесох в МС относно препоръките на ОССЕ за изборите. Въпреки че това е нормална практика, в нашия случай това се случва за първи път. България никога не е отговаряла конструктивно на препоръките в тези доклади, въпреки че някои препоръки се повтарят всяка година.

Следващата седмица ще публикувам отделен доклад относно изборите в чужбина, който ще съдържа препоръки както към законодателя, така и към ЦИК и самото МВнР за подобряване на оганизацията и работата в изборен цикъл.

Правната комисия на Народното събрание проведе едно обсъждане по доклада. За съжаление БСП се оказаха неподготвени и нямаха нито едно предложение, коментарите им бяха прекалено общи. Непревителствените организации обаче имахе конкретни предложения и наблюдения, сред които имаше доста разумни идеи. Мисля че всички искаме да подобрим изборното законодателство на базата на внимателен анализ и достатъчно навреме преди изборите, за да знаят всички правилата и да няма изненадани в последния момент. В миналото изборните закони се променяха в последния момент, какви ли не трикове се правиха (споменяме си директно избраните мандати, които БСП въведе, защото смяташе че това им дава някакво предимство).

На 5 януари т. г. бе публикуван окончателният доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ, съдържащ констатации и препоръки относно проведените президентски и местни избори у нас на 23 и 30 октомври 2011 г. Следващата седмица ще обявя и вътрешния доклад в МВнР относо организацията и провеждането на изборите в чужбина.

В духа на добрите практики на страните от ОССЕ и на конструктивното сътрудничество между България и ОССЕ за първи път българската страна, след обстоен анализ, ще предостави на БДИПЧ консолидиран отговор по заключенията и препоръките в доклада.

За целта МВнР изпрати писмо до широк кръг от институции[1] за бележки и мнения по препоръките в доклада.

Същевременно на 3 февруари т. г. Народното събрание прие решениеКомисията по правни въпроси към НС в срок до три месеца да подготви предложения, с които да отговори на препоръките в доклада на мисията на ОССЕ/БДИЧП за наблюдение на президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.”. В решението се отбелязва още „министърът на външните работи да уведоми ОССЕ/БДИЧП за предприетите действия”.

Отговори са получени от ЦИК, МВР, МП, МРРБ, Прокуратурата и СЕМ. Становището на МВнР относно изборите в чужбина също е взето предвид при изготвянето на обобщението. МВнР обобщи постъпилите становища и подготви примерна структура на отговора съгласно общоприетата практика на водещи страни от ЕС и ОССЕ.

В становищата си МРРБ и Сметната палата отбелязват, че приемат доклада и нямат предложения по него, докато ЦИК, МВР, МВнР, Прокуратурата и СЕМ дават, в рамките на своите компетенции, отговори по конкретни препоръки от доклада.

МП изразява готовност, при изготвянето от Комисията по правните въпроси към НС на консолидирания отговор на българската страна по заключенията и препоръките в доклада, да предостави експертно становище по конкретни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба.

ЦИК, МВнР, Прокуратурата и СЕМ дават становища, които в различна степен считат някои от препоръките за основателни и подкрепят съответни промени в законодателната уредба, свързана с изборите и в изборната практика.

Обобщените становища на институциите ще бъдат предоставени на Правната комисия на Народното събрания, за да бъдат взети предвид по време на обсъжданията на доклада на комисията. След като комисията направи своя анализ МВнР ще обобщи отговорите и ще ги предостави на ОССЕ/БДИЧП.

Бих искал да обърна внимание на осем въпроса, които ми се струва, че са от особено значение.

 1. С Изборния кодекс Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган с правомощия да администрира произвеждането на всички видове избори за времето на пет годишния й мандат. ОССЕ/БДИЧП приветства това, като сериозна стъпка напред. Същевременно към България за поред път се отправя препоръката да изгради постоянно действаща изборна администрация. Изборният цикъл в България за следващите години показва, че в страната ни ще има освен частичните избори и ежегодни редовни избори[2].

От тази гледна точка и с оглед изграждането на институционална памет и капацитет на изборната администрация смятам, че следва да се приемат законодателни промени, които да осигурят постоянен щатен състав служители, материално-техническа база и независим бюджет за изборната администрация.

 1. За да се осигури по-голяма прозрачност на изборния процес и най-вече на процеса на вземане на решения в ЦИК следва да се приемат законодателни промени, които да задължат Централната избирателна комисия да публикува протоколите от заседанията си. Това ще позволи на гражданите да проследят всички аспекти от дейността на ЦИК. Въпреки че тази практика е въведена[3] без да е изрично предвидена от Изборния кодекс смятам, че трябва да бъде изрично регламентирана.
 2. Няколко препоръки са свързани по-скоро с практиката, отколкото със законодателното регламентиране на изборния процес. Убеден съм, че тяхното изпълнение е възможно и препоръчително не само във връзка с доклада на ОССЕ/БДИЧП, а и с оглед на добрите изборни практики въобще. (препоръка Б17 отн. комплексна и единна програма за обучение на всички членове на СИК; Б19 отн. обучението на избирателите). За изпълнението на тези препоръки със сигурност има необходимост от засилване на административния капацитет на ЦИК.
 3. Някои препоръки на ОССЕ/БДИЧП са в противоречие с конституционните норми в Република България и тяхното приемане би означавало промяна в основния закон (препоръки А6 отн. използването на майчин език в кампанията; Б12 отн. гражданите с двойно гражданство да участват в изборите като кандидати; Б13 отн. изтърпяващите мярка „лишаване от свобода” да могат да гласуват;
 4. Един от проблемите, които бяха повдигнати не само в Доклада на ОССЕ/БДИЧП, но и в мнение на „Венецианската комисия” на СЕ е липсата на дефиниция за „наблюдател” и конкретно определяне на правата и отговорностите на наблюдателите в Изборния кодекс. Подобен текст в Изборния кодекс ще помогне на дейността както на самите наблюдатели, които ще знаят своите права и задължения, така и на българските институции като МВнР и ЦИК, които пряко организират и администрират изборите. При определянето на обхвата на дефиницията трябва да се вземат предвид ангажиментите, които България е поела по Копенхагенския документ на ОССЕ от 1990 г. Той на практика дава широко описание за наблюдателите, както и задължение за възможност за наблюдение на провеждане на изборите и под национално ниво.
 5. С оглед на прозрачността на финансирането на изборите ключова е препоръка А10 относно механизъм за контрол на декларациите, подавани от дарители-физически лица за произхода на средствата, дарявани за предизборни кампании. Изборният кодекс въвежда изискването, ако дарението от физическо лице е над 1000 лв., лицето да предоставя декларация за произхода на средствата. За да се изпълни препоръката на ОССЕ/БДИЧП и за да се намали риска от злоупотреба биха могли да се обсъдят следните две предложения:

а/         да се предоставят правомощия на Сметната палата да проверява тези декларации;

б/        минималният размер на дарението, което трябва да се съпътства с декларация за произход, да бъде намалено до една минимална работна заплата.

 1. В поредица доклади на ОССЕ/БДИЧП има препоръки за всестранен одит на процеса на регистрация на избирателите. Като отчитам сложността на този процес, но и неговата важност за изборите предлагам да започне обсъждане за намиране на най-доброто решение на този проблеми. В него трябва да участват всички заинтересованите институции и да се вземат предвид особеностите на системата за изграждане на регистъра на избиратели в България в момента.
 2. МВнР ще вземе предвид препоръка Б18, относно създаване на база с кандидати за членове на секционни избирателни секции. Според Изборния кодекс МВнР има задължението да изпрати упълномощен свой представител във всяка една секция. Като имаме предвид, че участието в СИК е неспецифична дейност за работещите в МВнР, ще създадем база данни с работещите в министерството, които са вече обучени и имат опит като членове на СИК.

Настоящите акценти далеч не изчерпват анализа на препоръките в доклада на ОССЕ/БДИЧП. Те трябва да бъдат разглеждани в контекста на становищата на останалите институции, както и на предстоящите обсъждания в Комисията по правни въпроси на Народното събрание. След като комисията приеме доклад по препоръките, МВнР ще изпрати консолидирането становище на Народното събрание до ОССЕ/БДИЧП.


[1] Централната избирателна комисия (ЦИК), Комисията по правните въпроси към Народното събрание, Главна дирекция „ГРАО” на МРРБ, Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на правосъдието (МП), Върховния административен съд (ВАС), Сметната палата, Съвета за електронни медии (СЕМ), Българската национална телевизия (БНТ)

[2] Редовни парламентарни избори 2013, избори за Европейски парламент 2014, местни избори 2015, избори за президент 2016, редовни парламентарни избори 2017 и т.н.

[3] От 26 март 2012 протоколите на ЦИК се публикуват в интернет

 

 1. Radost
  16/06/2012 at 20:39

  ИДЕЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ!

  В Гамбия не си трошат парите да отпечатват еднометрови бюлетини и да поръчват прозрачни урни. Там вотът е опредметен в малко топче, което гласоподавателят пуска в специална урна. Тя прилича повече на нашенските контейнери за боклук. Ако един ден България въведе гамбийската технология на гласуване, връзката между вида на урната и оценката за качествата на родните политици ще предизвиква голям майтап…..

  материалът е от сайта:
  http://www.chudesa.net/%D0%B2%D0%B8%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/

 1. 29/05/2012 at 11:48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: